PriParcel – Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van PriParcel

Overeenkomst
De overeenkomst die tussen PriParcel en de accounthouder tot stand komt nadat de accounthouder zich heeft geregistreerd via het platform en zodra de accounthouder is goedgekeurd door PriParcel, inclusief de onderhavige algemene voorwaarden. Op grond van deze overeenkomst kan de accounthouder opdrachten verstrekken.

Accounthouder
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met PriParcel een overeenkomst aangaat.

Consument
Een consument is een particulier die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Bedrijfsaccounts worden derhalve niet gezien als consumenten.

PriParcel
Een handelsnaam van PriServices B.V., die statutair is gevestigd te Amsterdam, kantoor houdt aan het Keurenplein 41 te 1069CD Amsterdam, en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 74869051, en gebruiker is van deze algemene voorwaarden.

De dienstverlener
PriParcel

Geadresseerde
Naam, nummer of tekenreeks die de accounthouder in zijn account instelt en waarmee hij aangeeft dat voor deze geadresseerde een zending in ontvangst kan worden genomen door PriParcel.

Opdracht
Iedere opdracht van een accounthouder aan PriParcel tot levering van een dienst.

Partijen
PriParcel en de accounthouder gezamenlijk.

Dienst
De dienst van PriParcel, zoals (nader) beschreven op de website (www.priparcel.eu) en kenbaar zijn via het PriPortal en/of een plug-in, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Het bieden van de mogelijkheid om middels het platform en/of een plug-in een ontvangen zending te volgen, alsook aanvullende verzendopties of aanvullende bezorgopties af te nemen, waarna het verzendproces met betrekking tot de zendingen in gang wordt gezet (de “Verzendservice”);
 • Het bieden van de mogelijkheid om een zending op pallets te verzenden (de “Palletservice”);
 • Het bieden van de mogelijkheid om een zending met een afwijkende maat te verzenden (“Stukgoederenservice”);
 • Het afhandelen van zendingen die naar de account houder retour worden gezonden (de “Webshop Retourservice”);

Retour verwerkingskosten
Het door PriParcel vastgestelde bedrag dat de accounthouder verschuldigd is indien een zending door middel van de Webshop Retourservice wordt geretourneerd.

Aanvullende bezorgopties
Aanvullende bezorgopties die door de accounthouder kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de zending, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Het kiezen van de dag van verzending;
 • Bezorging in de avond;

Aanvullende verzendopties
Aanvullende verzendopties die door de accounthouder kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de zending, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Keuze van de vervoerder
 • verzekerd verzenden;
 • Aflevering niet bij buren;
 • Aflevering met handtekening voor ontvangst;

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de accounthouder gebruik kan maken van het hem wettelijk toekomende herroepingsrecht.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de accounthouder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Gevaarlijke stoffen
De gevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in de laatste versie van de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de ‘dangerous goods regulations’ van de internationale handelsorganisatie voor de luchtvaartindustrie (IATA), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of andere nationale of internationale wet- of regelgeving van toepassing op het vervoer van en/of dienstverlening betreffende gevaarlijke stoffen.

PriParcel koppeling
Een koppeling die aan de hand van de instructie zoals gepubliceerd op het platform door de accounthouder kan worden gerealiseerd, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het platform gebruikt kunnen worden vanuit de IT omgeving van de accounthouder.

Piekperiode
Bepaalde periode in een kalenderjaar, waarin vervoerders per dag substantieel meer zendingen krijgen aangeboden dan het gemiddeld aantal zendingen per dag berekend over een kalenderjaar.

PriPortal
Het online platform van de Pri-diensten waar een accounthouder (onder andere) de diensten kan afnemen en beheren.

Track  & trace notificaties
Notificaties van de status van de zendingen.

Verboden goederen
Goederen die (i) op grond van internationale of nationale wet- en/of regelgeving (waaronder ook begrepen regels van internationale organisaties) verboden zijn te vervoeren, (ii) waarvoor een ver- voerder niet de noodzakelijke licentie, autorisatie of andere vorm van toestemming heeft verkregen en/of (iii) waarvan het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van oorsprong, bestemming en/of elk derde land via waar de goederen worden vervoerd.

Vervoerder
Degene die het vervoer van een zending verzorgt.

Verzendlabel
Een etiket met de specificaties voor het vervoer (zoals de adresgegevens van de geadresseerde, de adresgegevens van de afzender en een barcode).

Verzendmaterialen
Materialen ten behoeve van de verzending van zendingen, die PriParcel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht, zoals omdozen en verpakkingsmaterialen.

Website
De website www.priparcel.eu, dan wel enige andere domeinnaam die door PriParcel worden beheerd.

Zending
Een zending die namens de accounthouder door PriParcel in ontvangst wordt genomen en op verzoek van die accounthouder (al dan niet geconsolideerd) wordt doorgestuurd naar een ander adres.

Verzender
De accounthouder die verzoekt een ontvangen zending door PriParcel door te laten sturen naar een ander adres.

Achtergebleven zending
Een zending die door PriParcel namens een accounthouder in ontvangst is genomen en niet kan worden afgeleverd of verwerkt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, de opdrachten, alsook op iedere andere rechtsbetrekkingen tussen PriParcel en de accounthouder.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de accounthouder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
Voor zover PriParcel de accounthouder de mogelijkheid biedt om zendingen te verzenden, is sprake van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). In dat geval zijn ook van toepassing:

 1. Nationaal vervoer over de weg.
  De Algemene Vervoerscondities 2002 (“AVC”), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
 2. Internationaal vervoer over de weg
  Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (“CMR”);
 3. Luchtvervoer
  Het Verdrag van Warschau van 1929 dan wel het Verdrag van Warschau zoals aangepast door het Haags Protocol (1955) en/of het Montreal Protocol No.4 (1975) dan wel het Verdrag van Montreal (1999) (“Luchtvervoer verdragen”).

2.4
Indien de bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de AVC, niet- dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in de in het derde lid vermelde verdragen, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Registratie, overeenkomst en opdrachten

3.1
Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de accounthouder zich via het PriPortal te registreren.

3.2
Alle gegevens die de accounthouder tijdens de registratie verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

3.3
Bij registratie maakt de accounthouder een inlognaam en code aan. De accounthouder dient deze inlognaam- en code vertrouwelijk en met zorg te behandelen. PriParcel is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de inlognaam en -codes van de accounthouder.

3.4
De accounthouder verklaart akkoord te zijn met de ontvangst van alle relevante communicatie onder de overeen komst op het door de accounthouder opgegeven e-mailadres.

3.5
Nadat de accounthouder het registratieproces via het PriPortal volledig heeft doorlopen (waarbij de accounthouder onder andere kennisneemt van en instemt met deze algemene voorwaarden), en zodra de accounthouder is goedgekeurd door PriParcel, komt een overeenkomst tot stand. Op grond van deze overeenkomst kan de accounthouder opdrachten verstrekken.

3.6
Opdrachten worden door de accounthouder verstrekt via het PriPortal.

3.7
Het plaatsen van een opdrachten geschiedt volgens de hieronder uiteengezette procedure:

 1. Door het aangaan van de overeenkomst geeft de accounthouder opdracht aan PriParcel aan de geadresseerde gerichte zendingen in ontvangst te nemen;
 2. PriParcel geeft middels een foto of melding van de zending via het PriPortal aan dat er een zending in ontvangst is genomen voor de accounthouder. De accounthouder wordt hiervan automatisch per email van op de hoogte gebracht.
 3. De accounthouder kiest in het PriPortal de verzend- en bezorgopties voor de zending.
 4. PriParcel calculeert een tarief en communiceert dit via het PriPortal aan de accounthouder.
 5. Nadat betaling heeft plaatsgevonden neemt PriParcel de opdracht aan, maakt deze de zending klaar volgens de opties van de accounthouder en draagt de zending over aan de vervoerder.
 6. Nadat de zending aan de vervoerder is overgedragen wordt een track& trace code aan de accounthouder gecommuniceerd en/of via het PriPortal en de vervoerder.

3.8
PriParcel behoudt zich het recht voor om een bestelling om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet kunnen voldoen van de accounthouder aan zijn betaling.

Artikel 4 – Website, PriPortal, plug-ins en koppelingen

4.1
PriParcel zal zich naar beste vermogen inspannen om de website, het PriPortal, alsook eigen plug-ins en door haar ontwikkelde andere koppelingen (koppeling op maat), 24 uur per dag beschikbaar te houden voor gebruik, maar kan ter zake geen garantie geven. PriParcel is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van externe plug-ins, accounthouderkoppelingen en/of andere – door derden ontwikkelde en/of gerealiseerde – software, applicaties en/of koppelingen.

4.2
PriParcel is gerechtigd om ten behoeve van onder- houd de website, het PriPortal, plug-ins, andere software, applicaties en/of koppelingen tijdelijk buiten gebruik te stellen.

4.3
PriParcel is niet verplicht om externe plug-ins en/of andere, door derden ontwikkelde c.q. gerealiseerde software, applicaties en/of koppelingen, te (blijven) ondersteunen.

4.4
PriParcel zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website, het PriPortal, plug-ins en/of andere koppelingen te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de accounthouder via de website, het PriPortal, de plug-ins en/of andere koppelingen ingevoerde gegevens, maar PriParcel kan ter zake geen garantie geven.

4.5
De website, het PriPortal, de plug-ins en/of andere koppelingen kunnen technische en/of typefouten bevatten. De accounthouder kan hier geen aanspraken aan ontlenen.

4.6
De accounthouder verplicht zich om de Website, het PriPortal, de Plug-ins en/of andere koppelingen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 5 – Aanbiedingen

5.1
Alle aanbiedingen van PriParcel zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

5.2
PriParcel is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-, prijs-, reken- of programmeerfouten in haar aanbieding, in een offerte, in mailingen, op de website, op het PriPortal, in plug-ins of in andere uitingen.

5.3
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van PriParcel, is PriParcel daaraan niet gebonden. Er komt dan geen opdracht conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5.4
Een samengestelde prijsopgave verplicht PriParcel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.5
Gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 – Uitvoering van de diensten

6.1
PriParcel zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren.

6.2
PriParcel spant zich ervoor in om gehanteerde termijnen (waaronder, maar niet beperkt tot, de gewenste verzenddag van een zending) te halen. Voor termijnen is PriParcel altijd afhankelijk van vervoerders en zijn termijnen zijn altijd indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding (een) van termijnen komt PriParcel niet in verzuim te verkeren.

6.3
PriParcel is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de diensten indien de accounthouder de door PriParcel verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door PriParcel gewenst, heeft verstrekt en indien de accounthouder de instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden voor de te leveren diensten, zoals onder andere door PriParcel kenbaar gemaakt op de website, via het PriPortal (of indien er een plug-in is geïnstalleerd, er een accounthouderkoppeling is of er een koppeling op maat is, via de koppeling), in acht neemt.

6.4
PriParcel heeft het recht bij de uitvoering van de diensten, zonder kennisgeving. Aan de accounthouder, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de accounthouder door te berekenen. In dit kader heeft te gelden dat PriParcel voor (een deel van) haar diensten afhankelijk is van de dienstverlening van een of meerdere vervoerders.

6.5
Indien een vervoerder track & trace notificaties verstrekt aan PriParcel, kan PriParcel op haar beurt track & trace notificaties verstrekken aan de accounthouder. PriParcel geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid van de track & trace notificaties. Aan deze track & trace notificaties kan de accounthouder geen aanspraken ontlenen.

6.6
In het geval van verzending waarvoor aanvullende (export)documenten zijn vereist verstrekt PriParcel de noodzakelijke (blanco) documenten aan de Accounthouder die voor verdere invulling en ondertekening zorg draagt en verantwoordelijk is. PriParcel kan hiervoor aanvullende kosten in rekening brengen. PriParcel is nimmer verantwoordelijk voor het opstellen van exportdocumenten en voert geen controle uit op de juistheid daarvan.

6.7
De accounthouder is verantwoordelijk tot het voldoen van eventuele inklarings- en/of rembourskosten. In een uitzonderlijk geval kan PriParcel namens de Accounthouder deze voldoen. Dit laat echter onverlet dat de accounthouder hiervoor verantwoordelijk blijft. PriParcel kan aanvullende (administratie)kosten in rekening brengen voor het aannemen van zendingen. PriServices en PriParcel zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de verschuldigde bedragen. Hiervoor dient de accounthouder contact op te nemen met de vervoerder en/of de verzender.

Postverwerking
6.8
PriParcel is niet ingericht voor de verwerking van post.  Voor de ontvangst en verwerking van poststukken dient de accounthouder separaat een actief account bij PriPost te hebben.

6.9
Indien de accounthouder geen actief abonnement bij PriPost heeft, worden poststukken ontvangen van vervoerders (waaronder DHL, FedEX, UPS e.a.), incassobureau’s, deurwaarders, gerechtelijke stukken en eventueel andere post die naar het oordeel van PriParcel belangrijk is, verwerkt door deze post te openen, te scannen en vervolgens per email te verzenden naar het e-mailadres van de accounthouder. Per poststuk worden er separaat kosten in rekening gebracht. Indien de accounthouder, binnen drie maanden nadat het poststuk door PriParcel is toegezonden, geen aanspraak maakt het origineel te willen ontvangen zal deze vernietigd worden.

6.10
Bij constatering van openstaande facturen bij derden kan PriParcel de dienstverlening opschorten en de accounthouder verzoeken bewijs aan te leveren van betaling.

Artikel 7 – Webshop Retourservice

7.1
De accounthouder kan op de volgende manieren van de webshop retourservice gebruik maken:

 1. Indien door de accounthouder een opdracht daartoe verstrekt via het PriPortal of indien er een plug-in is geïnstalleerd, er een accounthouderkoppeling is of er een koppeling op maat is, via deze koppeling. Wanneer overeengekomen en zodra deze opdracht is verstrekt, verstuurt PriParcel een e-mail naar het door de accounthouder opgegeven e-mailadres van de geadresseerde met daarin een URL die verwijst naar een webpagina waarop de geadresseerde een verzendlabel kan uitprinten.
 2. De accounthouder verzorgt zelf de verzendlabels waarna PriParcel de webshop retouren in ontvangst neemt.

7.2
Een zending, die voorzien is van een verzendlabel zoals bedoeld in het eerste lid onder a, kan uitsluitend door de Geadresseerde worden geretourneerd indien de instructies en/of aanbiedings(voorwaarden) van PriParcel en/of de vervoerders in acht worden genomen c.q. worden gerespecteerd. De accounthouder is verantwoordelijk voor naleving van de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden door de Geadresseerde.

7.3
Afhankelijk van de wensen van de accounthouder verricht PriParcel verschillende handelingen waaronder maar niet beperkt tot:

Het fotograferen van het ontvangen pakket, het openmaken en controleren van de inhoud, het verwijderen van omverpakkingen, scannen en doorsturen van retourformulieren, het opslaan en uiteindelijk geconsolideerd doorsturen van de retouren.

7.4
Zodra de geadresseerde de zending met daarop het verzendlabel ter retournering aanbiedt bij de vervoerder, worden de kosten in verband met de retournering van de zending door PriParcel in rekening gebracht bij de accounthouder.

7.5
Bij ontvangst van het retour wordt door PriParcel bij de Accounthouder de afgesproken retour verwerkingskosten in rekening gebracht.

Artikel 8 – Meerkosten

Indien de overeenkomst en/of een opdracht op verzoek van de accounthouder wordt uitgebreid of gewijzigd, of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, waaronder extra kosten opgelegd door de vervoerder, dan kan dat tot meerkosten leiden. De accounthouder wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van meerkosten. Indien mogelijk zal PriParcel pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de accounthouder daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval of wanneer deze achteraf pas bekend worden. In dat geval zal PriParcel deze kosten doorberekenen aan de Accounthouder.

Artikel 9 – Verplichtingen van de accounthouder

9.1
De accounthouder draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PriParcel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de accounthouder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan PriParcel ter beschikking worden gesteld.

9.2
Indien de accounthouder gegevens aan PriParcel ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door PriParcel voorgeschreven specificaties.

9.3
Een verzendlabel wordt samengesteld aan de hand van door de accounthouder opgegeven gegevens. Een verzendlabel heeft te gelden als vrachtbrief. Alle zendingen dienen voorzien te zijn van een volledig en correct ingevuld verzendlabel.

9.4
De accounthouder is verantwoordelijk dat alle instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van PriParcel in acht nemen met betrekking tot zendingen. Dit betekent onder andere dat PriParcel namens de accounthouder zorg zal dragen voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de zending.

9.5
De accounthouder is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een computer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten.

9.6
De accounthouder is gehouden PriParcel onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.7
De accounthouder zal alle medewerking verlenen aan PriParcel welke redelijkerwijze van hem verwacht ter uitvoering van de overeenkomst.

9.8
Het is de accounthouder niet toegestaan om PriParcel te gebruiken voor de ontvangst van gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen of deze ter verzending aan te bieden. Indien de accounthouder toch gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter verzending aanbiedt, vrijwaart zij PriParcel en stelt zij PriParcel volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden en schade die PriParcel lijdt in verband met het vervoer van deze gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen.

9.9
De vrijwaring en schadeloosstelling als bedoeld in het achtste lid wordt tevens door de accounthouder afgegeven aan de door PriParcel ingeschakelde derden.

9.10
De accounthouder stemt ermee in dat door de accounthouder ter verzending aangeboden gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen zullen worden vernietigd en dat de daarvoor geldende kosten op de accounthouder verhaald kunnen worden.

9.11
Indien de accounthouder niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die PriParcel daardoor heeft moeten maken voor rekening van de accounthouder.

9.12
Een goede communicatie tussen ons als leverancier van een dienst en jou als Accounthouder kan belangrijk zijn. Mede om deze reden zal vanuit de dienstverlener de communicatie met de Accounthouder, primair lopen via PriServices. Het is aan de Accounthouder om ervoor te zorgen dat de communicatiemiddelen die door PriServices worden gehanteerd door de Accounthouder worden onderhouden/geïnstalleerd en de Accounthouder bereikbaar is. De dienstverlener is niet aansprakelijk indien berichten verstuurd door of vanwege de dienstverlener door de Accounthouder niet kunnen worden ontvangen of niet worden gelezen. De dienstverlener voorziet middels het klantenportaal in de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving post te bekijken en/of te downloaden en berichten te lezen. De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de door de dienstverlener ter beschikking gestelde bestanden en berichten.

De dienstverlener zal door tussenkomst van PriPervices via push notificaties via de app en email gebruiken om de Accounthouder op de hoogte te brengen van belangrijke berichten. Echter het is de Accounthouder zelf die verantwoordelijk blijft voor de ontvangst en het lezen van berichten en het actief houden van zijn of haar account. De dienstverlener en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk indien berichten of push meldingen zijn verstuurd door of vanwege een dienst door de Accounthouder en deze niet kunnen worden ontvangen of niet worden gelezen nu berichten altijd beschikbaar zijn in het portaal.

Artikel 10 – Instructies en/of voorwaarden van vervoerders

10.1
Indien en voor zover vervoerders instructies en/of voorwaarden hanteren met betrekking tot de zendingen verplicht de accounthouder zich om deze instructies en/of voorwaarden in acht te nemen c.q. te respecteren.

10.2
De instructies en/of voorwaarden zo- als bedoeld in het eerste lid zijn te raadplegen en te downloaden op de respectievelijke websites van de vervoerders. Deze zijn onder meer, maar niet uitsluitend, te vinden op www.post.nl, www.dhl.nl, www.fedex.nl. www.ups.nl. www.tnt.nl

10.3
Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verplicht de accounthouder zich om kennis te nemen van de inhoud van de in dit artikel bedoelde instructies en/ of voorwaarden.

10.4
Indien de accounthouder niet aan zijn verplichtingen verwoord in het eerste lid heeft voldaan, dan zijn alle kosten die PriParcel daardoor heeft moeten maken voor rekening van de accounthouder.

Artikel 11 – Weigering, opschorting of staking van vervoer

11.1
PriParcel kan het vervoer van een zending, desgevraagd zonder opgave van redenen, (laten) weigeren, opschorten of staken indien:

 1. De accounthouder niet voldoet aan de instructies en/of voorwaarden van PriParcel en/of vervoerders;
 2. Er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen, of het vermoeden daarvan;
 3. PriParcel een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder (maar niet beperkt tot) natuurrampen, pandemieën , oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen, etc.

11.2
In geval van weigering of staking van het vervoer van een zending stelt PriParcel de accounthouder, voor zover mogelijk, in staat in het bezit te komen van de zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden. PriParcel kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van PriParcel op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 12 – Wijziging gegevens

12.1
Indien de accounthouder verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de accounthouder wijzigt, dient de accounthouder dit in zijn PriPortalaccount te wijzigen.

12.2
De accounthouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte adres en overige gegevens. PriParcel is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die is ontstaan indien de accounthouder onjuiste gegevens heeft verstrekt.

12.3
De accounthouder kan één of meerdere geadresseerden aan zijn account toevoegen. Geadresseerden zijn bijvoorbeeld huisgenoten die een directe relatie hebben met de accounthouder of bedrijfsnamen waar de accounthouder direct bij betrokken is. De accounthouder is ten alle tijde verantwoordelijk voor toegevoegde geadresseerden en voor ontvangst van pakketten op die namen. PriParcel is gerechtigd aanvullende informatie en/of identificatie te vragen over de door de accounthouder toegevoegde geadresseerde(n). Op verzoek dient de accounthouder eveneens over een volmacht te beschikken.

Artikel 13 – Prijzen en tarieven

13.1
Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

13.2
De prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van derden, etc. Indien in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is PriParcel gerechtigd haar prijzen of tarieven eenzijdig aan te passen.

13.3
De accounthouder wordt van een aanpassing van de prijzen of tarieven tijdig via het PriPortal of via de e-mail op de hoogte gesteld.

13.4
Indien de accounthouder niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de accounthouder vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van PriParcel.

13.5
Indien de aangeboden prijzen of tarieven voor enige dienst afhankelijk zijn van afspraken gemaakt tussen PriParcel en de accounthouder voor de verwerking van goederen in het kader van de Webshop retourservice, heeft het volgende te gelden:

 1. Bij registratie zoals bedoeld in artikel 3 geeft de accounthouder middels een (web)formulier aan welke handelingen hij verwacht dat PriParcel verricht m.b.t. zijn webshop retouren. Op basis hiervan wordt door PriParcel een prijs bepaald voor de verwerking van het retour (Retour verwerkingskosten).
 2. Indien het de aard van het product, het volume, de omvang en/of complexiteit meer of minder werk kost dan aanvankelijk was ingeschat zullen dat het hanteren van andere prijzen of tarieven in de rede ligt, zullen partijen hierover met elkaar in overleg treden. Dit overleg kan PriParcel doen besluiten om andere prijzen of tarieven te hanteren.
 3. Prijzen en tarieven die gehanteerd zijn gedurende een bepaalde periode, zullen niet achteraf worden aangepast c.q. gecorrigeerd.

Artikel 14 – Betaling en facturatie

14.1
PriParcel werkt met een prepaid depot structuur. Dit depot wordt beheerd door PriServices en is ook voor andere, door de accounthouder afgenomen Pri-diensten, te gebruiken.

14.2
Het opwaarderen van dit depot wordt door de accounthouder zelf gedaan in het PriPortal of middels een automatische incasso.

14.3
Voordat een zending aan de vervoerder door PriParcel wordt overgedragen dienen de vooraf bepaalde kosten door de accounthouder te zijn voldaan middels het prepaid depot, tenzij anders overeengekomen.

14.4
Telkens in de eerste week van elke maand verzorgt PriServices namens PriParcel de facturatie.

14.5
Bij facturatie achteraf dient de accounthouder de van PriServices ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

14.6
Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de accounthouder van rechtswege in verzuim. In dat geval is de accounthouder de wettelijke handelsrente verschuldigd.

14.7
Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buiten- gerechtelijke, ter verkrijging van voldoening zijn voor rekening van de accounthouder.

Artikel 15 – Zekerheidsstelling en achtergebleven goederen

15.1
PriParcel is gerechtigd om van de accounthouder te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van de ten behoeve van hem te verrichten diensten wanneer de accounthouder:

 1. gebruik maakt van automatische incasso om zijn depot op te waarderen
 2. in verzuim is als bedoeld in artikel 14.6 en 14.7 of PriParcel redenen heeft om te vermoeden dat de accounthouder in verzuim zal geraken.

15.2
De zekerheidstelling als bedoeld in het eerste lid kan bestaan uit één of meer van de onderstaande mogelijkheden:

 1. Een door PriParcel te bepalen borg die wordt beheerd door PriServices en wordt terugbetaald nadat alle vereffeningen zijn verrekend en de accounthouder zijn account heeft beëindigd.
 2. Vooruitbetaling van een door PriParcel te bepalen bedrag voor de afname van Diensten, voor een door PriParcel te bepalen periode;
 3. Het niet bieden van een of meerdere Diensten, voor een door PriParcel te bepalen periode;
 4. De mogelijkheid om gebruik te maken van Plug- ins en/of andere koppelingen uitschakelen, voor een door PriParcel te bepalen periode.

Artikel 16  – Achtergebleven goederen

16.1
Zendingen door PriParcel in ontvangst genomen namens de accounthouder kunnen achtergebleven goederen worden indien:

 • de accounthouder zijn account heeft opgezegd;
 • PriParcel het account van de accounthouder heeft opgezegd overeenkomst het gestelde in deze algemene voorwaarden;
 • de accounthouder openstaande vorderingen heeft bij PriServices
 • de accounthouder de bewaarkosten voor de zending niet meer voldoet
 • de accounthouder ondanks sommatie van PriParcel de zending niet laat doorsturen of in ontvangst wil nemen

16.2
Drie maanden vanaf het moment dat een zending een achtergebleven zending wordt, staat het PriParcel vrij om zich, ongeacht de vraag of de zending waarde vertegenwoordigd, naar eigen keuze en inzicht, te ontdoen van de zending. Op geen enkele wijze kan PriParcel aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernietiging van de zending of het feit dat de zending niet meer ter beschikking is van de accounthouder, ongeacht de vraag of het al dan niet waarde vertegenwoordigd terwijl het in dit lid bepaalde geen enkele invloed heeft op een eventueel openstaande vordering van PriParcel op de accounthouder. Bovendien stelt de accounthouder PriParcel niet aansprakelijk voor eventuele schade van het verlies van de zending.

Artikel 17 – Overmacht

17.1
PriParcel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de accounthouder, indien PriParcel daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (‘overmacht’).

17.2
Omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, d(dos)-aanvallen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden die noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop PriParcel geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

17.3
In geval van overmacht zal PriParcel vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel PriParcel als de accounthouder, eventueel onder aanpassing van de door de accounthouder te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1
PriParcel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of nalaten kan worden toegeschreven.
 2. Enige daad of nalatigheid van de accounthouder, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de accounthouder te werk zijn gesteld;
 3. Door de accounthouder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 4. Het onjuiste gebruik van verzend labels door de accounthouder;
 5. Het niet in acht nemen door de accounthouder van instructies en/of voorwaarden van PriParcel en/of de vervoerders;
 6. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, het PriPortal, plug-ins en/of andere koppelingen.

18.2
PriParcel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.3
PriParcel is nimmer aansprakelijk voor schade die niet deugdelijk door de accounthouder kan worden onderbouwd.

18.4
Voor zover PriParcel de accounthouder de mogelijkheid biedt om zendingen te verzenden en dus sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 BW, en voor zover PriParcel op grond van de AVC, CMR en/of luchtvervoer verdragen aansprakelijk is voor de schade die de accounthouder lijdt en deze aansprakelijkheid niet is uitgesloten in deze algemene voorwaarden, gelden de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de AVC, CMR en/of de luchtvervoer verdragen.

18.5
Indien PriParcel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei andere schade dan bedoeld in het vierde lid, is de totale aansprakelijkheid van PriParcel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PriParcel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PriParcel beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 1.000,– op jaarbasis.

18.6
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PriParcel.

18.7
De accounthouder vrijwaart PriParcel voor alle aanspraken van diens klanten en stelt PriParcel hiervoor volledig schadeloos.

18.8
De accounthouder vrijwaart PriParcel voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de accounthouder toerekenbaar is de accounthouder stelt PriParcel hiervoor volledig schadeloos.

18.9
Eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen door de accounthouder van instructies en/ of voorwaarden van PriParcel en/of de vervoerders, zijn voor rekening en risico van de accounthouder.

Artikel 19 – Klachten en verjaring

19.1
Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, dienen klachten binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de accounthouder bij PriParcel te zijn ingediend. De bekwame tijd is maximaal 30 dagen.

19.2
Indien een klacht gegrond is, dan dient de accounthouder PriParcel de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen.

19.3
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PriParcel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

19.4
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de accounthouder jegens PriParcel, uit welken hoofde ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 (één) jaar vanaf het moment waarop de accounthouder deze vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden jegens PriParcel kan aanwenden.

Artikel 20 – Duur, opzegging, ontbinding en opschorting

20.1
De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) volledige kalendermaand.

20.2
PriParcel heeft het recht om de lidmaatschapsovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de dienstverlening op te schorten zonder jegens de accounthouder schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook, in de volgende hieronder beschreven situaties:

 1. Indien de accounthouder de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
 2. PriParcel kan accounthouders op creditwaardigheid en betrouwbaarheid controleren o.a. bij crimi-/rentalcheck. Indien de uitslag hiervan reden kan geven kan de overeenkomst met het e accounthouder geweigerd of beëindigd worden;
 3. Wanneer het vermoeden bestaat dat het account wordt gebruikt in verband met mogelijke frauduleuze activiteiten, inbreuk op intellectuele rechten van derden en/of in strijd met het Nederlands of Internationaal recht;
 4. Na het sluiten van de overeenkomst aan PriParcel ter kennis gekomen omstandigheden geven PriParcel goede grond te vrezen dat het Lid niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;
 5. Er een openstaande vordering is van PriParcel en/of een andere Pri-dienst;
 6. De accounthouder failliet is gegaan, surseance van betaling is aangevraagd of een beslaglegging dreigt;
 7. Er beslag op zaken of vorderingen van het de accounthouder wordt gelegd;
 8. de accounthouder (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 9. de accounthouder (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

20.3
PriParcel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht van PriParcel.

20.4
PriParcel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de accounthouder surseance van betaling verzoekt of deze aan de accounthouder wordt verleend, ingeval de accounthouder failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de accounthouder niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn onderneming, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

20.5
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van PriParcel op de accounthouder onmiddellijk opeisbaar. Indien PriParcel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

20.6
PriParcel en de accounthouder komen overeen dat de accounthouder geen beroep kan doen op artikel 2:271 BW (ongedaanmakingsverplichting).

20.7
PriParcel behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude, vermoeden van identiteitsfraude of inbreuk van intellectuele rechten door de accounthouder het account op de schorten (STANDBY) en aanvullende verificatie te vragen aan de accounthouder.

Artikel 21 – Intellectuele  eigendomsrechten

21.1
Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, het PriPortal, de plug-ins en/of andere koppelingen, in meest ruime zin, blijft bij PriParcel of diens licentiegevers. Het is de accounthouder niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken ofwel te kopiëren. Indien en voor zover nodig, verkrijgt de accounthouder voor de duur van de overeenkomst een niet-over- draagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht teneinde de diensten te kunnen afnemen.

21.2
PriParcel en de accounthouder komen overeen dat  PriParcel rechthebbende is en blijft van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke rusten op alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van het PriPortal, de plug-ins en/of andere koppelingen, ingevoerd door PriParcel, de accounthouder en en/of bezoekers (“Data”).

21.3
Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de data rusten, komen PriParcel en de accounthouder over- een dat PriParcel rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde data en dat de accounthouder slechts een gebruiksrecht toekomt, zoals in het eerste lid bepaald.

Artikel 22 – Overige

22.1
Behoudens het bepaalde in artikel 22, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen partijen.

22.2
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PriParcel en de accounthouder zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

22.3
De door PriParcel ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, alsook de administratie van PriParcel, geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de accounthouder.

22.4
PriParcel is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. De accounthouder stemt hierbij voor alsdan in met een dergelijke overdracht.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

23.1
Op elke overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen PriParcel en de accounthouder is Nederlands recht van toepassing.

23.2
De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van alle geschillen tussen PriParcel en de accounthouder.

Artikel 24 – Wijzigen algemene voorwaarden

24.1
PriParcel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien PriParcel hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk, via e-mail of via het PriPortal mededeling doen.

24.2
Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien van overeenkomsten die op en na de datum van inwerkingtreding tot stand komen.

24.3
Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, tenzij anders is bepaald.

24.4
Indien de accounthouder een wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden de overeenkomst opzeggen tegen deze datum, tenzij PriParcel heeft aangegeven dat de oude algemene voorwaarden voor de accounthouder van kracht blijven.

Artikel 25 – Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer

25.1
PriParcel gebruikt in het kader van de uitvoering van haar diensten de door haar van de accounthouder ontvangen (persoons)gegevens en adressen. Wanneer dit gegevens betreffen in het kader van de Webshop retourservice zal de  Accounthouder de betrokkenen informeren over dit gebruik, en PriParcel vrijwaren en volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen op privacy wet- en regelgeving die van toepassing is op de accounthouder.

25.2
Bij het doorlopen van het registratieproces via het PriPortal zoals bedoeld in artikel 3 neemt de accounthouder onder andere kennis van en stemt deze in met de privacy afspraken in de gezamenlijke privacyverklaring zoals vermeld op de website.

25.3
PriParcel behoudt zich het recht voor gegevens met derden te delen indien blijkt overeenkomstig het gestelde in artikel 6.7 dat vorderingen van deze derden niet worden voldaan en in het geval een account wordt opgeschort overeenkomstig het gestelde in artikel 20. Het voorgaande brengt met zich mee dat de accounthouder uitdrukkelijk toestemming in de zin van de Verordening (EU) 2016 679 van het Europees Parlement en de Raad verleent aan PriParcel om persoonsgegevens te verstrekken aan derden of diens gemachtigden in verband het bestrijden van fraude en of handelen in strijd met intellectuele rechten.

Artikel 26 – Aanvullende verzendopties

26.1
Tegen betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding en onder volledige toepasselijkheid van het in of bij deze algemene voorwaarden bepaalde, kunnen de diensten van PriParcel worden uitgebreid met één of meerdere ‘aanvullende verzendopties.

26.2
PriParcel heeft het recht om de aanvullende verzendopties tijdens piekperiodes tijdelijk stop te zetten of niet aan te bieden.

26.3
PriParcel behoudt zich tevens het recht voor om bestemmingslanden uit te sluiten van één van de aanvullende verzendopties.

Artikel 27 – Verzekerd verzenden

27.1
Zendingen kunnen op verzoek met de verzekerservice worden verzonden. Naar het buitenland geldt dat dit slechts mogelijk is voor zover vervoerders in het buitenland deze dienst toelaten.

27.2
De inhoud van een zending verzonden met de verzekerservice kan worden verzekerd tegen het opgegeven bedrag met een maximum van € 2500,-.

27.3
Zendingen met de verzekeroptie worden uitgereikt aan de door de accounthouder opgegeven geadresseerde of diens gemachtigde. Degene die een zending met de verzekerservice in ontvangst neemt, dient een ontvangstbewijs te ondertekenen. Voor zendingen met de verzekerservice naar het buitenland geldt dat deze uitgereikt worden volgens de regels die daarvoor in het land van bestemming gelden, voor zover deze dienst in het betreffende land van bestemming wordt aangeboden.

27.4
Voor zendingen verzonden met de verzekerservice geldt dat PriParcel de verpakking dient te sluiten, verzegeld door middel van daarvoor bestemd plakband en voorzien van een kenmerk – zodat deze niet kan worden geopend zonder uitwendige sporen na te laten. De kosten voor deze verzending worden doorberekend aan de accounthouder.

27.5
Indien binnen 60 dagen nadat PriParcel, in geval van vermissing van een zending met verzekerservice, is overgegaan tot uitkering van het verzekerde bedrag, de betreffende zending alsnog aan de geadresseerde wordt uitgereikt, zal PriParcel de onverschuldigd gedane betaling van de zender terugvorderen.

Artikel 28 – Onze gegevens

Bedrijfsnaam
PriParcel (Handelsnaam van PriServices BV)

Hoofdkantoor
Keurenplein 41, 1069CD Amsterdam (NL)

Postadres
Postbus 1000 / Box A1 , 2260BA Leidschendam (NL)

Administratie PriServices
Ambachtsweg 85, 2641KW Pijnacker (NL)

KvK nummer
74869051

BTW nummer
NL860056077B01

Einde algemene voorwaarden (update 14-09-2021)