PriOffice – Algemene en Bijzondere voorwaarden

 • PriOffice Algemene voorwaarden (AV)
 • Bijzondere voorwaarden – PriOffice Basis / PriOffice

PriOffice – Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst
De door het Lid afgesloten (online) Lidmaatschapsovereenkomst voor een PriOffice lidmaatschap

De dienstverlener
PriOffice

PriServices Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een gebruikersnaam en wachtwoord voor het PriPortal aan te maken en de algemene voorwaarden van PriServices te accepteren of door een aanvraag te complementeren via de website van PriOffice. Naast deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van PriServices van toepassing.

PriServices
Beheerder van het PriPortal en administratief verwerker van Pri-diensten

Het Lid
PriOffice heeft een ledenstructuur. De leden zijn de accounthouders van het PriPortal.

Accounthouder
Elke hoofdgebruiker met een gebruikersaccount, die als rechtspersoon, personenvennootschap, maatschap of natuurlijke persoon een Overeenkomst met PriServices is aangegaan.

Consument
Een consument is een particulier die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Bedrijfsaccounts worden derhalve niet gezien als consumenten.

Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden inclusief de bijzondere voorwaarden, huisregels en reglement cameratoezicht.

PriOffice locatie
Een locatie voor flexibele werkplekken en vergaderruimte van PriOffice.

PriPortal
Het online klantenportaal waarover PriServices B.V het beheer voert.

Periode
Een kalendermaand

Pri-diensten
Pri-diensten zijn producten of services die worden aangeboden door bedrijven die gelieerd zijn aan de PriServices BV waaronder maar niet beperkt tot de diensten van PriServices, PriPost, PriOffice, PriParcel, PriTelecom en PriCompliance.

Sub-processors
Partijen die diensten uitvoeren t.b.v. PriServices B.V.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1
Deze Overeenkomst is van toepassing op elke rechtsverhouding van PriOffice met derden en op elke overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen PriOffice en het Lid.

2.2
Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Overeenkomst langs elektronische weg aan het Lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het Lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven waar de Overeenkomst langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Accounthouder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3
Voor het geval dat naast deze Overeenkomst en algemene voorwaarden tevens specifieke product- of voorwaarden van een andere Pri-dienst van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en is de bepaling van toepassing die specifiek voor de afgenomen Pri-dienst is geschreven.

2.4
De door het Lid opgestelde en/of gehanteerde voorwaarden worden door PriOffice verworpen en maken derhalve geen onderdeel uit van de rechtsverhouding.

Artikel 3 – Offertes

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes opgesteld door PriOffice vrijblijvend.

3.2
De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. PriOffice is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes, aanbiedingen op websites of andere communicatiemiddelen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1
De overeenkomst voor een Lidmaatschap komt uitsluitend tot stand door een online aanvraag via de website van PriOffice, het PriPortal of schriftelijk indien zo overeengekomen.

4.2
Door (digitale) ondertekening c.q. aanvaarding van de overeenkomst verklaart het Lid c.q. diens wettelijke vertegenwoordig(st)er akkoord te gaan met deze voorwaarden.

4.3
Degene die namens of ten behoeve van het Lid een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.4
PriOffice heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5
Het Lid draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PriOffice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PriOffice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PriOffice zijn verstrekt, heeft PriOffice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan het Lid in rekening te brengen.

4.6
PriOffice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door het Lid.

4.7
Het is het Lid niet toegestaan om namens of in opdracht van derden te handelen.

4.8
Het is het Lid alleen toegestaan de bedrijfsactiviteiten onder diens eigen naam dan wel een andere naam die vooraf door PriOffice is goedgekeurd vanuit de PriOffice locatie uit te oefenen.

4.9
PriOffice kan de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde zonder toestemming van het lid cederen. Dit artikel geeft uitdrukking aan het feit dat het Lid een overeenkomst voor kantoorruimte en geen huurovereenkomst aangaat en PriOffice de algehele zeggenschap over de PriOffice locatie behoudt. Het Lid heeft geen zakelijk of commercieel belang van enigerlei aard in het gebouw waarin zich de PriOffice locatie bevindt. Indien het Lid een onderneming is die fuseert met een andere onderneming of het Lid een vestiging het gebruik dient te verlenen van krachtens de lidmaatschapsovereenkomst verleende diensten, dient het Lid een toelichting aan PriOffice te geven omtrent de noodzaak voor een eventuele verandering en zal PriOffice elk afzonderlijk geval zorgvuldig beoordelen. PriOffice  dient er zeker van te zijn dat zij bekend is en akkoord gaat met de identiteit van elke gebruiker van de PriOffice locatie.

Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

5.1
PriOffice behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, indien dit uit oogpunt van haar bedrijfsvoering gerechtvaardigd is, mede in aanmerking genomen het belang van de betrokken leden. PriOffice zal het Lid steeds informeren omtrent een dergelijke wijziging via het PriPortal. Door gebruik te blijven maken van de diensten gaat het Lid akkoord met de wijziging.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst

6.1
PriOffice heeft het recht om de lidmaatschapsovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij de volgende hieronder beschreven situaties:

 1. PriServices controleert leden op creditwaardigheid en betrouwbaarheid o.a. bij crimi-/rentalcheck. Indien de uitslag hiervan reden kan geven kan de overeenkomst met het Lid geweigerd of beëindigd worden.
 2. Wanneer het vermoeden bestaat dat het adres en/of de PriOffice locatie wordt gebruikt in verband met mogelijke frauduleuze activiteiten of het Lid handelingen en/of gedragingen verricht die in strijd met het Nederlands of Internationaal recht.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst aan PriOffice ter kennis gekomen omstandigheden geven PriOffice goede grond te vrezen dat het Lid niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;
 4. De door PriOffice gestelde betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden;
 5. Het Lid failliet is gegaan, surseance van betaling is aangevraagd of een beslaglegging dreigt;
 6. Er beslag op zaken of vorderingen van het Lid wordt gelegd;
 7. Het Lid (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 8. Het Lid (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 9. Bij het niet naleven van de huisregels.
 10. Indien de door PriOffice gehuurde locatie niet meer beschikbaar is. In dit geval zal PriOffice haar leden minimaal 1 maand van te voren in kennis stellen dat de (huur)overeenkomst wordt beeindigd.

6.2
Tevens zullen in het voor vermelde lid genoemde gevallen eventuele vorderingen op het Lid inclusief alle bijkomende kosten, één en ander onverminderd het recht van PriOffice aanvullende schadevergoeding te vorderen, per direct opeisbaar zijn.

6.3
Het lid kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand vóór het einde van de contractperiode. Opzeggen kan alleen door in te loggen op het PriPortal en de dienst op te zeggen door op de knop Annuleren/opzeggen te drukken en een opzegdatum te selecteren.

6.4
Wettelijke afkoelingsperiode: een consument heeft het recht de overeenkomst tot 14 dagen na de aanvraagdatum zonder opgave van reden te annuleren. Eventuele betaalde gelden worden dan volledig gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via customerservice@priservices.eu. PriServices zal vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugboeken.

Artikel 7 – Vergoedingen en facturatie

7.1
De facturatie en financiële afhandeling worden verzorgt door PriServices.

7.2
Voor de inschrijving, het eventueel verstrekken van een toegangsmiddel en eventuele (locker)sleutel(s) worden éénmalige kosten in rekening gebracht alsmede een borgsom.

7.3
Deze borg wordt overeenkomstig de geldende algemene voorwaarden van PriServices teruggestort in het depot.

7.4
De lidmaatschaps-/contractperiode is minimaal 1 volle kalendermaand. Op de eerste van de maand wordt het depot belast met de kosten van het lidmaatschap van die betreffende maand.

7.5
Dit artikel is komen te vervallen.

7.6
Er is geen restwaarde voor een geannuleerde of verlopen lidmaatschappen en/of abonnementen.

Artikel 8 – Verplichtingen van het Lid

8.1
Het Lid is verplicht de lidmaatschapskosten te voldoen.

8.2
Het Lid wordt geacht op het met PriOffice overeengekomen tijdstip op de met PriOffice overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is PriOffice in geen geval verplicht tot restitutie c.q. vervallen van de gereserveerde uren/dagdelen.

8.3
Het Lid is verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van PriOffice of door PriOffice ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst, en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventuele ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van PriOffice.

8.4
De overeenkomst met een het Lid die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de overeenkomst met hem of met andere leden daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door PriOffice worden beëindigd conform artikel 6. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het Lid. Hiervan is in ieder geval sprake als het Lid zich niet houdt aan de huisregels van PriOffice.

8.5
Het is voor het lid zonder uitdrukkelijke toestemming van PriOffice verboden om de (handels)namen van Pri-diensten en/of aan PriOffice gelieerde bedrijven of een combinatie daarvan te gebruiken.

8.6
Het is het lid niet toegestaan medewerkers van PriOffice en/of gelieerde bedrijven in dienst te nemen of anderszins voor zich laten werken, tenzij met uitdrukkelijke wederzijdse, schriftelijke toestemming. Mocht het lid zich hier niet aan houden dan zal hij een per direct opeisbare boete verschuldigd zijn aan PriOffice ter grote van 50.000,00 euro.

8.7
Het is PriOffice toegestaan om beeldmateriaal van PriOffice (bijvoorbeeld evenementen) waar het lid op voorkomt te gebruiken zonder toestemming vooraf van het Lid.

8.8
Het Lid dient bij de uitoefening van diens bedrijfsactiviteiten alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. Het Lid garandeert dat hij geen van de rechten, ontleend aan deze overeenkomst, zal gebruiken voor enige obscene, illegale, immorele of lasterlijke doeleinden en/of PriOffice op generlei wijze in diskrediet zal brengen.

 1. Het Lid zal op generlei wijze de naam en of locatie van PriOffice gebruiken of combineren, in totaal of deels, met activiteiten als hiervoor genoemd als oogmerk.
 2. PriOffice behoudt zich het recht voor aan enige officiële onderzoek autoriteit een verzoek tot onderzoek te doen en/of hieraan mee te werken, indien dit in relatie met vorenstaande noodzakelijk of gewenst is.

8.9
Een goede communicatie tussen ons als leverancier van een dienst en jou als Accounthouder kan belangrijk zijn. Mede om deze reden zal vanuit de dienstverlener de communicatie met de Accounthouder, primair lopen via PriServices. Het is aan de Accounthouder om ervoor te zorgen dat de communicatiemiddelen die door PriServices worden gehanteerd door de Accounthouder worden onderhouden/geïnstalleerd en de Accounthouder bereikbaar is. De dienstverlener is niet aansprakelijk indien berichten verstuurd door of vanwege de dienstverlener door de Accounthouder niet kunnen worden ontvangen of niet worden gelezen. De dienstverlener voorziet middels het klantenportaal in de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving post te bekijken en/of te downloaden en berichten te lezen. De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de door de dienstverlener ter beschikking gestelde bestanden en berichten.

De dienstverlener zal door tussenkomst van PriPervices via push notificaties via de app en email gebruiken om de Accounthouder op de hoogte te brengen van belangrijke berichten. Echter het is de Accounthouder zelf die verantwoordelijk blijft voor de ontvangst en het lezen van berichten en het actief houden van zijn of haar account. De dienstverlener en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk indien berichten of push meldingen zijn verstuurd door of vanwege een dienst door de Accounthouder en deze niet kunnen worden ontvangen of niet worden gelezen nu berichten altijd beschikbaar zijn in het portaal.

8.10
Indien het lid het gestelde in artikel 8 niet opvolgt dan is PriOffice gerechtigd de overeenkomst op te zeggen cq. te ontbinden.

Artikel 9 – Toegangsmiddel/sleutel

9.1
De locaties van PriOffice zijn uitgerust met elektronische sloten. Voor toegang dient het lid een app te installeren op zijn mobiele telefoon en de rechten te hebben om de locatie te kunnen betreden. Indien door PriOffice aan het lid verstrekt dient deze te zorgen dat sleutels en/of elektronische toegangsmiddelen (waaronder pincodes) tot de locatie(s) van PriOffice goed worden bewaard en onder toezicht blijven van het Lid. Het is het Lid niet toegestaan toegangsmiddelen te kopiëren en/of te verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van PriOffice.

9.2
Het is het Lid uitdrukkelijk niet toegestaan anderen toegang te geven tot een locatie zonder dat het Lid hierbij zelf aanwezig is en/of de locatiemanager hiervan op de hoogte is gebracht.

9.3
Bij verlies van een toegangsmiddel en/of (locker)sleutel(s) kwijtraakt of wordt gestolen en/of indien het Lid het vermoeden heeft dat deze misbruikt kunnen worden, dient het Lid PriOffice hiervan ter stond via e-mail/telefoon in kennis te stellen.

9.4
Bij eventueel misbruik van een toegangsmiddel kan de hierdoor ontstane directe- en vervolgschade worden verhaald op het Lid tenzij deze kan aantonen al het noodzakelijke te hebben gedaan om misbruik van het toegangsmiddel te voorkomen.

9.5
Naar inzicht van PriOffice kan een nieuw toegangsmiddel of (locker)sleutel(s) worden uitgegeven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van het Lid.

Artikel 10 – Reserveringen en annuleringen

10.1
Reservering komen tot stand op een nader te bepalen wijze en zijn geldig nadat deze door PriOffice zijn bevestigd.

10.2
Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering door het Lid het navolgende:

 1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de reserveringsdatum is het Lid gehouden 0% van de reserveringswaarde te betalen;
 2. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de reserveringsdatum is het Lid gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen;
 3. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de reserveringsdatum is het Lid gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen;
 4. Bij annulering 7 dagen of minder voor de reserveringsdatum is het Lid gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

10.3
Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering door PriOffice het navolgende:

 1. PriOffice is gehouden het eventueel reeds in rekening gebrachte bedrag volledig terug te betalen. Indien er nog geen betaling door het Lid heeft plaatsgevonden is PriOffice geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van PriOffice

11.1
PriOffice is jegens het Lid niet aansprakelijk, uit welke rechtsverhouding dan ook, voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van diensten die voortvloeien uit deze overeenkomst. Hieronder begrepen:

 1. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van het Lid;
 2. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
 3. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;
 4. Schade door diefstal of vermissing van goederen die door het Lid zijn achtergelaten op een PriOffice locatie.

11.2
De aansprakelijkheid van PriOffice uit hoofde van de overeenkomst met het Lid is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Dit bedrag zal nimmer meer bedragen dan de hoogte van de factuur van het gedeelte van de desbetreffende overeenkomst.

11.3
Eventuele aansprakelijkheid van PriOffice is beperkt tot het bedrag van de door PriOffice verzekeraar gedane uitkering.

11.4
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PriOffice beperkt tot ten hoogste de omvang van de waarde van facturen over drie maanden of een vergoeding van ten hoogste 50,- euro.

11.5
PriOffice kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van PriOffice of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan het Lid.

11.6
Indien een lid zelf aanspraak kan maken op een ander of door hem of haar afgesloten verzekering dan dient daar eerst een beroep op te worden gedaan.

Artikel 12 – Bescherming van (persoons)gegevens

12.1
Het Lid verleent toestemming aan PriOffice om de persoonsgegevens te verzamelen, registreren en ter beschikking te stellen ten behoeve van de administratieve verwerking door PriServices en andere al dan niet gelieerde Pri-diensten.

12.2
PriOffice gebruikt de in het kader van de Overeenkomst vastgelegde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor een goede dienstverlening. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet door PriServices. Raadpleeg de algemene voorwaarden van PriServices en het gemeenschappelijke Privacy beleid van de Pri-diensten voor meer informatie over de gegevensverwerking.

12.3
PriOffice behoudt zich het recht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

12.4
PriServices handelt in overeenstemming met en voldoet aan de gestelde eisen in de Wwft.

Artikel 13 – Overmacht

13.1
Tekortkomingen van PriOffice in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van onder andere oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan PriOffice toe te rekenen en geven het Lid geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. PriOffice heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

13.2
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PriOffice niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.3
Indien PriOffice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is het Lid gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 14 – Partiële nietigheid

14.1
Mocht een van deze (deel)bepalingen strijdig zijn met enige wettelijke bepaling, dan laat dit de geldigheid van de overige (deel)bepalingen onverlet.

14.2
Geen enkele annulering, opheffing of andere ontkrachting van het contract door het Lid zal door PriOffice geaccepteerd worden als een opheffing van de contractuele verplichtingen van de klant (waaronder de betaling).

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1
PriOffice behandelt klachten overeenkomstig onze klachtenprocedure.

15.2
Klachten moeten schriftelijk binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PriOffice, nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd.

15.3
Bij PriOffice ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PriOffice binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Accounthouder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4
Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft het Lid niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

15.5
Het recht om een procedure tegen PriOffice te starten vervalt na een periode van een jaar

15.6
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.7
Bij klachten dient het Lid zich allereerst te wenden tot de klantenservice van PriOffice. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient het Lid zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Accounthouder de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel PriOffice als de Accounthouder stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Accounthouder betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 16 – Juridisch

16.1
Op overeenkomsten tussen PriOffice en het Lid waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
Indien partijen afzien van het bepaalde in artikel 15.7 verplicht zowel de Accounthouder als PriServices in de eerste aanleg mediation aan te wenden om tot een oplossing te komen.

16.3
Bij een aanhoudend geschil voor zover een rechtszaak of gerechtelijke procedure hierboven is toegestaan, komen beide partijen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Den Haag (Nederland) met het doel alle geschillen te procederen.

16.4
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

16.5
In het geval dat een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst of een toepassing daarvan in enig opzicht ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, is de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst en elke toepassing daarvan op geen enkele manier daardoor aangetast of aangetast. PriServices verbindt zich ertoe om elke ongeldige, illegale of niet-afdwingbare bepaling van deze Overeenkomst te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde gevolgen en doelstellingen.

Artikel 17 – Onze gegevens

Bedrijfsnaam
PriOffice BV

Hoofdkantoor
Keurenplein 41, 1069CD Amsterdam (NL)

Postadres
Postbus 1000 / Box A1, 2260BA Leidschendam (NL)

Administratie
Ambachtsweg 85, 2641KW Pijnacker (NL)

KvK nummer
74869116

BTW nummer
NL860056090B01

Einde algemene voorwaarden (Versie 1.4 – 10-2-2021)

Bijzondere voorwaarden – PriOffice Basis / PriOffice

Het PriOffice lidmaatschap geeft het recht gebruik te maken van kantoorruimte, een flexibele werkplek en/of vergaderruimte op een PriOffice Space locatie tijdens reguliere openingsuren. Deze bijzondere voorwaarden beschrijven onder welke condities van dit recht gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 1 – Toepassing

1.1
Onverlet het bepaalde in deze bijzondere voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van PriOffice, de huisregels, het regelement cameratoezicht en de algemene voorwaarden van PriServices van toepassing.

Artikel 2 – Het PriOffice Lidmaatschap

2.1
Een accounthouder kan zich registeren en Lid worden van PriOffice met een Basis lidmaatschap. Dit basis lidmaatschap heeft de volgende kenmerken en/of restricties:

 1. Een Basis lidmaatschap biedt niet de mogelijkheid een bedrijf te vestigen op een PriOffice locatie
 2. Leden kunnen tegen het reguliere tarief een Flexdesk, spreekkamer en/of vergaderruimte boeken.
 3. Indien het lid geen PriPost overeenkomst heeft voor de verwerking van post is het niet toegestaan het adres van een PriOffce locatie als zodanig te communiceren op bijvoorbeeld maar niet beperkt tot visitekaartjes, briefpapier of een website. Het lid kan geen post ontvangen. Eventueel ontvangen post zal door PriPost retour afzender worden gestuurd waarbij de kosten hiervan zullen worden doorberekend aan het Lid.

2.2
Accounthouders die als rechtspersonen zijn geregistreerd en een actief PriPost abonnement hebben kunnen in aanmerking komen voor een PriOffice lidmaatschap. Dit lidmaatschap heeft de volgende kenmerken en/of restricties:

 1. Optioneel kan PriOffice een huurovereenkomst verstrekken waarmee het Lid, het bedrijf wat geregistreerd is als accounthouder, zich kan vestigen bij de Kamer van Koophandel. Het niet vrijgeven/verstrekken van een huurovereenkomst ontheft de accounthouder niet van de lidmaatschapsverplichtingen.
 2. Indien het Lid zich eveneens wilt vestigen met hetzelfde bedrijf op een andere PriOffice locatie dient er per locatie een apart PriServices account en PriOffice lidmaatschap te worden aangegaan.
 3. Leden kunnen tegen de aangegeven korting een Flexdesk, spreekkamer en/of vergaderruimte boeken.
 4. Leden kunnen de PriOffice locatie gebruiken voor de ontvangst van post, welke zal worden verwerkt door PriPost.

2.3
Voor alle PriOffice lidmaatschappen zijn de volgende voorwaarden/restricties van toepassing:

 1. Het is uitdrukkelijk NIET mogelijk pakketten te ontvangen op een PriOffice locatie. Uitzondering hierop is wanneer het Lid een webshop beheerd en als vestgingslocatie de verwerkingslocatie van PriParcel heeft gekozen.
 2. PriOffice verwerkt geen post en/of pakketten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwerking hiervan. Hiervoor dient het Lid een overeenkomst te sluiten met PriPost en/of PriParcel. Indien het Lid geen actieve overeenkomst heeft met PriPost voor de verwerking van de post en/of met PriParcel voor de verwerking van pakketten, worden post en pakketten tegen aanvullende kosten retour afzender gestuurd. Deze kosten worden separaat gefactureerd namens PriOffice door PriServices aan het Lid.
 3. PriOffice locaties zijn uitdrukkelijk geen ophaallocatie voor post en/of pakketten.
 4. Het lidmaatschap geeft het Lid recht op gebruik van een flexdesk, vergaderruimte of spreekkamer op elke locatie van PriOffice in Nederland tegen een vergoeding en is afhankelijk van beschikbaarheid.
 5. Per PriServices accounthouder is slechts één lidmaatschap mogelijk. Voor elke rechtspersoon afzonderlijk dient een separaat PriOffice account te worden aangegaan.
 6. Het lidmaatschap is gebonden aan de accounthouder en kan niet worden gebruikt worden door of overgedragen aan een ander.
 7. Een Lid mag gasten uitnodigen op voorwaarde dat PriOffice vaststelt dat er voldoende ruimte is. Vooraf dient de komst van een gast altijd te worden aangekondigd bij de administratie van PriOffice per e-mail of telefoon. Het is een lid niet toegestaan een werkplek te reserveren ten behoeve van een gast. Het lid wordt gefactureerd voor zijn gasten tegen het tarief voor leden. Worden gasten niet vooraf aangemeld bij PriOffice worden de normale kosten in rekening gebracht.
 8. Het Lid dient aanwezig te zijn gedurende de tijd dat de gast zich op de locatie bevindt. Bij oneigenlijk gebruik van deze gastenregel is PriOffice gerechtigd om de gast en of het lid de toegang te weigeren.
 9. Om veiligheidsredenen kan het verlangd worden dat het Lid en zijn gasten een geldige legitimatie met foto toont. Het Lid is verplicht hieraan gehoor te geven bij gebreke waarvan de toegang geweigerd kan worden.

Artikel 3 – Flexdesk, spreekkamers en vergaderruimtes

3.1
Het recht op gebruik van een Flexdesk, spreekkamer en/of vergaderruimte is afhankelijk van beschikbaarheid en dienen ALTIJD minimaal 3 dagen van te voren te worden gereserveerd.

3.2
Indien door PriOffice wordt aangegeven geen ruimte ter beschikking te hebben op de gewenste locatie zal deze een alternatief bieden. Is er geen goed alternatief beschikbaar zal PriOffice overgaan tot restitutie van het gereserveerde dagdeel. Bij een reservering korter dan 3 dagen verliest het Lid het recht op restitutie.

3.3
Reserveringen voor een flexdesk worden berekend in hele dagen. Reserveringen voor spreekkamers en/of vergaderruimtes worden berekend in delen van 4 aaneengesloten uren.

3.4
Voor annuleringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.5
Het Lid wordt geacht op het reserveerde tijdstip aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is PriOffice in geen geval verplicht tot restitutie van geld en vervalt de gereserveerde tijd.

3.6
De werkplek en/of vergaderruimte dient schoon achter te worden gelaten na gebruik. Tevens is het de verplichting van het lid bij het als laatste verlaten van de locatie, het elektronische slot op de nachtslot vergrendeling te draaien, de thermostaat van de verwarming op 15 graden te zetten en de verlichting uit te doen. Eventuele extra schoonmaak, herstelkosten en energiekosten zullen worden vergoed door het Lid binnen 5 dagen na verzending van de factuur aan hem. Het Lid vrijwaart PriOffice voor deze kosten en kosten die hiermee samengaan. Voor reserveringen worden meerkosten in rekening gebracht. Een overzicht van reserveringstarieven is opvraagbaar. Meerkosten worden op maandbasis op basis van nacalculatie berekend en geïncasseerd of gefactureerd.

3.7
Gebruik van (draadloos) internet is inbegrepen.

3.8
Gebruik van koffie en thee is inbegrepen.

3.9
Aanwezige presentatie middelen (o.a. flipchart, HD TV) kunnen door het Lid zonder extra kosten worden gebruikt (indien beschikbaar).

3.10
Het Lid heeft recht op gebruik van de kopieerder/printer (fair use).

3.11
Deelname aan door PriOffice georganiseerde evenementen is toegestaan onder geldende voorwaarden.

Artikel 4 – Aanvullende bepalingen voor beëindiging PriOffice lidmaatschap

4.1
Naast het bepaalde in de Algemene Voorwaarden heeft PriOffice het recht om de lidmaatschapsovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij de volgende hieronder beschreven situaties:

 1. Indien PriOffice hiertoe wordt verplicht door de Kamer van Koophandel of de belastingdienst.
 2. Door omstandigheden de verwerking van post door PriPost niet meer mogelijk is.

4.2
Bij beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst verplicht het Lid zich om zorg te dragen voor een tijdige adreswijziging bij de Kamer van Koophandel.

4.3
In het geval dat de overeenkomst wordt ontbonden of is beëindigd en het Lid zijn vestigingsadres bij de Kamer van koophandel niet op de beëindigingsdatum heeft gewijzigd is PriOffice (wettelijk) verplicht:

 1. de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de huidige vestigingsplaats van het Lid;
 2. de belastingdienst in te lichten
 3. melding te maken in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme).
 4. Daarnaast zal PriOffice, PriPost verzoeken eventuele post afkomstig van de Kamer van koophandel en/of belastingdienst retour te sturen en de Postbox op STANDBY te plaatsen. Zo nodig dient het lid zelf derden te informeren. Indien PriOffce noodzakelijk zelf de uitschrijving bij de KvK verzorgt is zij gerechtigd het lid een minimum van 60,- euro aan administratiekosten in rekening te brengen.
 5. PriOffice heeft het recht de opzegging te herroepen indien het lid niet is uitgeschreven van de PriOffice locatie.

Einde bijzondere voorwaarden