PriServices  – Algemene Voorwaarden

Door u te abonneren op één of meerdere diensten die worden aangeboden door de bedrijven gelieerd aan PriServices (de “Pri-diensten”), gaat u (de “Accounthouder”) akkoord met de algemene voorwaarden van PriServices.  Deze voorwaarden regelen de toegang tot het klantenportaal (“PriPortal”) en de verwerking van uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens. Verder is PriServices belast met het beheren van de financiële transacties en de facturatie aan de Accounthouder namens de Pri-diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een gebruikersnaam en wachtwoord voor het PriPortal aan te maken en deze algemene voorwaarden te accepteren. Naast deze algemene voorwaarden zijn er algemene voorwaarden per Pri-dienst van toepassing.

Accounthouder
Elke hoofdgebruiker met een gebruikersaccount, die als rechtspersoon, personenvennootschap, maatschap of natuurlijke persoon een Overeenkomst met PriServices is aangegaan. Gedeactiveerde accounts en accounts die worden gebruikt door externe personen (of systemen) die slechts beperkte toegang hebben tot de Pri-diensten via het PriPortal (ook wel “portalgebruikers” genoemd), worden niet als Accounthouder gezien.

Pri-diensten
Pri-diensten zijn producten of services die worden aangeboden door bedrijven die gelieerd zijn aan PriServices BV waaronder maar niet beperkt tot de diensten van PriServices, PriPost, PriOffice, PriParcel, PriTelecom, PriCompliance en PriArchive.

Derden
Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde PriServices BV en/of Pri-diensten of de Accounthouder.

Pri-dienst website
De website van de Pri-dienst waarop de Accounthouder de aanvraag doet om de betreffende dienst te willen afnemen.

Pri-dienstenovereenkomst
De overeenkomst die de accounthouder aangaat in het PriPortal voor de betreffende Pri-dienst.

Periode
Één kalendermaand.

Depot
Een online ‘portemonnee’ die wordt gevuld door of vanwege de Accounthouder waarmee PriServices de factuur voor de Pri-diensten verrekent.

PriPortal
Het online klantenportaal waarover PriService B.V het beheer voert.

PriServices
Beheerder en licentiehouder van het PriPortal en administratief verwerker van Pri-diensten

Persoonsgegevens
“Persoonsgegevens”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerking” hebben dezelfde betekenis als in de Verordening (EU) 2016/679 en de Richtlijn 2002/58 / EG, en elke verordening of wetgeving die deze wijzigt of vervangt (hierna aangeduid als “Wetgeving inzake gegevensbescherming”)

Sub-processors
Partijen die diensten uitvoeren t.b.v. PriServices BV

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op elke rechtsverhouding van PriServices met derden en op elke overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen PriServices en de Accounthouder.

2.2
Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Overeenkomst langs elektronische weg aan de Accounthouder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Accounthouder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven waarvan de Overeenkomst langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Accounthouder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3
Voor het geval dat naast deze Overeenkomst en algemene voorwaarden tevens specifieke product- of voorwaarden van een Pri-dienst van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en is de bepaling van toepassing die specifiek voor de afgenomen Pri-dienst is geschreven.

2.4
De door de Accounthouder opgestelde en/of gehanteerde voorwaarden worden door PriServices verworpen en maken derhalve geen onderdeel uit van de rechtsverhouding.

Artikel 3 – Toegang tot het PriPortal

3.1
De Accounthouder kan de diensten gebruiken die op het PriPortal worden aangeboden. Voor elke afzonderlijke Pri-dienst zijn separate voorwaarden van toepassing. Het PriPortal wordt beheerd door PriServices en is op afstand toegankelijk voor de Accounthouder.

3.2
De Accounthouder stemt ermee in dat bij het gebruik van het PriPortal en de Pri-diensten PriServices de geldigheid van het gebruik van de diensten verifieert en voor dat doel statistieken verzamelt.

3.3
PriServices verbindt zich ertoe om gegevens niet aan derden te verstrekken, behoudens Pri-diensten, zonder de toestemming van de Accounthouder, en om alle verzamelde gegevens te behandelen in overeenstemming met het gezamenlijke Privacy beleid van PriServices en de Pri-diensten welke zijn te vinden op de Pri-diensten websites, het PriPortal en de website van PriServices.

3.4
Het is de Accounthouder verplicht de login gegevens tot het PriPortal, geheim te houden en onder geen enkel beding te verstrekken aan derden. Mocht het vermoeden bestaan dat de inloggegevens worden gebruikt door derden of zijn misbruikt, dan kan de Accounthouder kosteloos verzoeken om nieuwe inloggegevens. Ook indien PriServices misbruik vermoedt kan deze nieuwe login gegevens verstrekken en/of vragen naar aanvullende verificatie van de Accounthouder.

Artikel 4 – Vergoedingen

4.1
Aan het gebruik van het PriPortal zijn voor de Accounthouder geen kosten verbonden. De kosten van het gebruik van de Pri-diensten worden door elke Pri-dienst afzonderlijk berekend en gefactureerd door PriServices.

4.2
Alle vergoedingen en heffingen die door PriServices namens de Pri-diensten worden gefactureerd, zijn exclusief alle toepasselijke federale, provinciale, lokale of andere overheidsbelastingen, vergoedingen of heffingen (gezamenlijk “Belastingen”). De Accounthouder is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die zijn gekoppeld aan aankopen die door de klant zijn gedaan onder deze overeenkomst, behalve wanneer PriServices wettelijk verplicht is om belastingen te betalen of te innen waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Accounthouder

5.1
Een goede communicatie tussen ons als leverancier van een dienst en/of namens een andere dienst en jou als Accounthouder is van essentieel belang voor de juiste werking van de dienst. Mede om deze reden heeft PriServices een app ontwikkeld die de Accounthouder dient te installeren op zijn/of haar smartphone waarop de Accounthouder berichten kan ontvangen die door of vanwege een gelieerde dienst kan worden verzonden. Instructies om deze app te downloaden kan de Accounthouder vinden in zijn omgeving in het portaal. Tevens dient de accounthouder de smartphone zo in te stellen dat push meldingen worden ontvangen, althans dat die zijn toegestaan. Daarnaast dient de Accounthouder ten allen tijde zorg te dragen dat deze in het account een geldig en werkend email adres heeft. Tevens dient de Accounthouder periodiek, doch in iedere geval minimaal één maal per twee weken, in te loggen in zijn of haar persoonlijke omgeving in het portaal om zich op te hoogte te stellen van de status van zijn of haar account teneinde kennis te nemen van de inhoud van eventuele, aan de accounthouder gerichte berichten (waaronder STANDBY redenen) en/of post.

PriServices zal via push notificaties via de app en email gebruiken om de Accounthouder op de hoogte te brengen van belangrijke berichten. Echter het is de Accounthouder zelf die verantwoordelijk blijft voor de ontvangst en het lezen van berichten en het actief houden van zijn of haar account. PriServices en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk indien berichten of push meldingen zijn verstuurd door of vanwege een dienst door de Accounthouder en deze niet kunnen worden ontvangen of niet worden gelezen nu berichten altijd beschikbaar zijn in het portaal.

5.2
Bij de afname van een Pri-dienst door de Accounthouder kan de wettelijk verplichting ontstaan dat PriServices de identiteit van Accounthouder dient te controleren. Voordat de Pri-dienst in gebruik kan  worden genomen dient de Accounthouder hieraan mee te werken door inzage te geven in een officieel identiteitsbewijs. PriServices bewaart identiteitsbewijzen niet en verwijdert deze direct na verificatie.

5.3
In het geval van een niet natuurlijk persoon dient PriServices voor ingebruikname van een Pri-dienst te controleren dat de aanvrager bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Hiervoor zal het register van de Kamer van Koophandel worden geraadpleegd. In voorkomende gevallen kan de Accounthouder gevraagd worden om aanvullende bewijsgegevens (oa bij niet in Nederland gevestigde rechtspersonen).

5.4
Onder dezelfde wettelijke bepalingen kan PriServices van de Accounthouder verlangen een UBO verklaring in te vullen.

5.5
In geval van een (gegevens) wijziging en/of twijfel over de juistheid van de door de Accounthouder verstrekte gegevens, kan PriServices aanvullende gegevens verzoeken en bij het niet verstrekken daarvan toegang tot het PriPortal en/of de Pri-dienst opschorten.

5.6
Het is de Accounthouder niet toegestaan het PriPortal te gebruiken voor activiteiten in strijd met de wet, illegale activiteiten/zendingen of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Pri-diensten zijn bedoeld. De Accounthouder vrijwaart PriServices en de Pri-diensten voor alle schade en kosten indien de Accounthouder in strijd handelt met het in dit lid bepaalde.

5.7
De Accounthouder dient PriServices direct te informeren indien er een wijziging plaatsvindt in de door hem ten behoeve van deze Overeenkomst verstrekte gegevens.

Artikel 6 – Betalingen en facturatie

6.1
De aangeboden Pri-diensten hanteren primair een prepaid betalingssysteem (“Depot”) waarmee de abonnementsgelden en kosten voor het gebruik van deze Pri-diensten namens deze Pri-diensten door PriServices worden verrekend. De Accounthouder geeft volmacht aan PriServices om de gelden in het depot te verrekenen met openstaande en verschuldigde bedragen. In het geval er geen gebruik wordt gemaakt van een depot incasseert en factureert PriServices namens de Pri-diensten de Accounthouder.

6.2
De Accounthouder heeft de verplichting voldoende saldo in zijn depot te hebben om de kosten voor de Pri-dienst te kunnen verrekenen. Indien het saldo in depot onder een bepaald niveau komt ontvangt de Accounthouder het verzoek het saldo aan te vullen.

6.3
De Accounthouder heeft de verplichting binnen 14 dagen na het aangaan van een Pri-dienst, voldoende saldo te storten in zijn depot, of bij het afgeven van een incasso voldoende saldo op zijn rekening te hebben, waarmee de kosten voor de het abonnement voor twee periodes kan worden verrekend. Bij niet tijdige betaling vervalt de aanvraag en de aanspraak op de betreffende Pri-dienst.

6.4
De accounthouder is verplicht een minimaal saldo in depot te houden waarmee de kosten van de lopende periode plus één periode kunnen worden verrekend. PriServices is gerechtigd de hoogte van het minimum saldo in het depot naar boven of beneden bij te stellen indien het gebruik van de Pri-dienst(en) hiertoe aanleiding geeft.

6.5
De op de Pri-dienstenwebsites genoemde tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende Pri-dienst om de Accounthouder, al dan niet via PriServices, hiervan op de hoogte te brengen. Abonnementsgelden worden per periode in rekening gebracht waarbij een gedeelte van een maand naar ratio wordt berekend.

6.6
Voor alle Pri-diensten wordt door PriServices CPI indexatie toegepast. PriServices stelt jaarlijks in december de tarieven vast voor het nieuwe jaar. De nieuwe tarieven zijn automatisch van toepassing op alle lopende opdrachten. De oude tarieven komen alsdan te vervallen.

6.7
Indien de Accounthouder besluit alle Pri-diensten te beëindigen kan deze via het PriPortal aangeven het rest saldo in depot terug te laten storten via de payment service providor. PriServices verplicht zich om deze storting zo snel mogelijk te verrichten waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 1. indien Accounthouder gebruik maakt van een automatische incasso vindt de terugbetaling plaats na 56 dagen nadat de laatste incassering heeft plaatsgevonden.
 2. Indien Accounthouder geen gebruik van een automatische incasso vindt de terugbetaling plaatst na één periode volgend op de laatste periode waarin de overeenkomst is beëindigd.
 3. eventueel nog gemaakte kosten van de Pri-dienst die is opgezegd, in de periode volgend op de laatste periode waarin de overeenkomst wordt beëindigd, kunnen nog worden verrekend met het saldo in het depot.

6.8
Voor het storten in het depot kunnen stortingskosten doorberekend worden aan de Accounthouder. Bij elke storting via het PriPortal staan deze kosten vermeld.

6.9
Indien de Accounthouder gebruikt maakt een automatisch incasso zijn de volgende voorwaarden hierop van toepassing:

 1. De hoogte van het te incasseren bedrag is afhankelijk van de betreffende Pri-dienst en het gekozen abonnement.
 2. Wanneer het saldo in het depot een drempel waarde bereikt,​ ontvangt de Accounthouder hierover​ per e-mail bericht en zal er binnen enkele dagen een incasso plaatsvinden. Het is de verplichting van de Accounthouder om voldoende saldo op de betreffende rekening te hebben zodat een succesvolle incassering kan plaatsvinden.
 3. In voorkomende gevallen kan PriServices de Accounthouder verzoeken een borg te storten voor het gebruik van automatisch incasso. De hoogte van deze borg is afhankelijk van de afgenomen Pri-dienst(en) en kan tussentijds worden verhoogd of verlaagd.
 4. Bij een stornering kan de overeenkomst van de Pri-dienst(en) worden opgeschort waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de Accounthouder. Accounthouder ontvangt per e-mail bericht van de stornering waarna een tweede en laatste poging zal worden gedaan het verschuldigde bedrag te incasseren. Bij een tweede stornering kan de machtiging worden ingetrokken (aanvullende voorwaarden en aanpassingen kunnen per Pri-dienst van toepassing zijn).
 5. Accounthouder kan ten allen tijde een eenmaal afgegeven machtiging intrekken of wijzigen.
 6. PriServices voldoet aan de SEPA regelgeving.

6.10
Uitsluitend voor bedrijven is het mogelijk, na overleg en schriftelijke goedkeuring van PriServices, achteraf te betalen op factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

6.11
PriServices maakt direct na afloop van elke periode, namens de Pri-dienst(en), de factuur op die naar het door de Accounthouder ingestelde factuur e-mailadres wordt verzonden.

6.12
PriServices is namens de Pri-diensten belast met de financiële administratie. Alle financiële transacties kunnen uitsluitend worden gedaan middels de door PriServices aangewezen payment service providor.

6.13
Indien de Accounthouder in verzuim is voor een betaling, kan PriServices vanaf de datum van opeisbaarheid 2% rente per maand over de openstaande bedragen in rekening brengen naast een administratieve vergoeding van €25,- per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

6.14
Door de Accounthouder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Accounthouder dat de voldoening betrekking heeft op een andere schuld.

6.15
Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Accounthouder waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 Euro.

6.16
Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De Accounthouder is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de Accounthouder een vordering op PriServices of een van de Pri-diensten bezit of pretendeert te bezitten.

6.17
Indien de Accounthouder enig deel van een verschuldigde factuur betwist, dient de Accounthouder het onbetwiste deel tegen de datum van opeisbaarheid te voldoen of is hij een vergoeding en boete wegens niet-tijdige betaling verschuldigd. PriServices behoudt zich tevens het recht voor de dienstverlening op te schorten zolang er sprake is van openstaande vergoedingen, waarborgsommen en rente of de Accounthouder in gebreke is.

Artikel 7 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

7.1
PriServices behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, indien dit uit oogpunt van haar bedrijfsvoering gerechtvaardigd is, mede in aanmerking genomen het belang van de betrokken Accounthouder(s). PriServices zal de Accounthouder steeds informeren omtrent een dergelijke wijziging. Door gebruik te blijven maken van het PriPortal en/of de Pri-diensten gaat de Accounthouder akkoord met de wijziging.

Artikel 8 – Garanties, disclaimers, aansprakelijkheid

8.1
PriServices en de gelieerde Pri-diensten verbinden zich ertoe om commercieel redelijke inspanningen te leveren om Pri-diensten uit te voeren en de informatie hieromtrent beschikbaar te stellen in het PriPortal.

8.2
Behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien, verleent PriServices geen enkele vorm van garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins aangeven. Elke partij wijst specifiek alle impliciete garanties af, inclusief enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, voor zover maximaal is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

8.3
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van elke partij samen met haar gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst niet meer bedragen dan 50% van het totale bedrag dat door de Accounthouder in het kader van deze Overeenkomst is betaald gedurende de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke claim. Meerdere claims zullen deze beperking niet vergroten.

In geen geval is PriServices of een gelieerde bedrijf of bedrijven aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, besparingen, verlies van zaken of ander financieel verlies, kosten van stilstand of vertraging, verloren of beschadigde gegevens, voortkomend uit of in verband met de Overeenkomst of dienstverlening ongeacht de vorm van actie, hetzij uit hoofde van het contract, onrechtmatige daad (inclusief strikte nalatigheid) of enige andere wettelijke of billijke theorie, zelfs als een partij of zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of als de remedie van een partij of van haar gelieerde ondernemingen op andere wijze niet voldoet aan het essentiële doel.

8.4
Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor de vertraging in een uitvoering of het niet uitvoeren van enige Pri-dienst onder deze Overeenkomst wanneer een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsvoorschriften, brand, staking, oorlog, overstroming, ongeval, epidemie, embargo, of enige andere oorzaak of oorzaken, van gelijkaardige of andere aard, buiten de redelijke controle van een dergelijke partij, zolang een dergelijke oorzaak of oorzaken bestaan en of er sprake is van overmacht.

Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst

9.1
Beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien de Accounthouder geen Pri-diensten meer afneemt en de alle vereffeningen volledig zijn afgehandeld. Voor het beëindigen van een Pri-diensten dient de Accounthouder de procedure te volgen die bij elke Pri-dienst afzonderlijk staat beschreven. Het beëindigen van een Pri-dienst resulteert niet in de verwijdering van het account bij PriServices. Om het account te verwijderen bij PriServices dient de Accounthouder dit aan te geven bij de accountinstellingen in het PriPortal. Indien aangegeven wordt direct na beëindiging het account en de daarbij behorende gegevens van de Accounthouder verwijderd in overeenstemming met het bepaalde in het gezamenlijke Privacy beleid.

Verder kan PriServices de toegang voor één of meerdere Diensten opschorten of deactiveren in het geval dat de toepasselijke kosten voor de Diensten niet kunnen worden geïncasseerd of binnen de op de bijbehorende factuur vermelde vervaldatum worden voldaan.

9.2
De Overeenkomst eindigt in de volgende gevallen (al dan niet tussentijds):

 1. door ontbinding van de Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek;

9.3
In de volgende gevallen heeft PriServices het recht deze overeenkomst en/of de betreffende Pri-dienstovereenkomst(en) met onmiddellijke ingang door enkel kennisgeving aan de Accounthouder op te zeggen, zonder in dit verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn:

 1. niet-nakoming van de Overeenkomst of Pri-dienstenovereenkomst na daartoe in gebreke te zijn gesteld en de Accounthouder in verzuim verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen;
 2. in geval van schuldsanering, bedrijfsliquidatie, surseance van betaling of faillissement van de Accounthouder;
 3. indien het vermoeden bestaat dat gebruik van één of meerdere Pri-diensten voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling en/of het doel waarvoor de Pri-dienst bestemd is. Dit is ter beoordeling van de Pri-dienst en/of PriServices;
 4. indien klachten over ernstige en/of aanhoudende inbreuken op de Nederlandse Reclame Code bevestigd zijn door een uitspraak van de Reclame Code Commissie of indien door een rechterlijke instantie of een (wettelijke) toezichthouder is bepaald dat er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Pri-dienst, waaronder (maar niet beperkt tot) het gebruik van de Pri-dienst voor frauduleuze activiteiten en het gebruik van de Pri-dienst voor misleidende reclame.
 5. indien Accounthouder een betalingsachterstand heeft of handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van één van de toepasselijke Pri-diensten.
 6. indien PriServices en/of de Pri-diensten door wettelijke bepalingen of door wijzigingen in de bepalingen van leveranciers hiertoe genoodzaakt is.

9.4
Eventuele bancaire kosten voor het terugstorten van tegoeden komen voor rekening van de Accounthouder.

9.5
Wettelijke afkoelingsperiode: U heeft het recht de afgenomen Pri-dienst tot 14 dagen na de aanvraagdatum zonder opgave van reden te annuleren. Eventuele betaalde gelden worden dan volledig gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via customerservice@priservices.eu. PriServices zal vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugboeken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1
PriServices is jegens de Accounthouder niet aansprakelijk, uit welke rechtsverhouding dan ook, voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van afgenomen Pri-diensten.

10.2
PriServices kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (vervolg)schade die Accounthouder ondervindt door of vanwege het beëindigen van de PriService overeenkomst of één van de Pri-dienstovereenkomsten.

Artikel 11 – Bescherming van (persoons)gegevens

11.1
Accounthouder verleent toestemming aan PriServices om de persoonsgegevens te verzamelen, registreren en ter beschikking te stellen ten behoeve van andere al dan niet gelieerde Pri-diensten.

11.2
PriServices gebruikt de in het kader van de Overeenkomst vastgelegde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor een goede dienstverlening. Raadpleeg het gemeenschappelijke Privacy beleid van de Pri-diensten en PriServices voor meer informatie over de gegevensverwerking.

11.3
Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. PriServices verbindt zich er in het bijzonder toe om:

 1. de persoonsgegevens alleen verwerken overeenkomst het gemeenschappelijke Privacy beleid van de Pri-dienst(en) en PriServices;
 2. ervoor te zorgen dat alle personen binnen PriServices, de Pri-diensten en/of aan haar gelieerde bedrijven en sub-processors die gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verplicht;
 3. passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en handhaven om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal, wijziging of openbaarmaking;
 4. een verzoek tot gegevensbescherming dat bij PriServices is ingediend met betrekking tot de gegevens van de Accounthouder zo snel mogelijk wordt behandeld;
 5. de Accounthouder onmiddellijk op de hoogte stellen zodra hij op de hoogte is van en bevestigt dat hij per ongeluk, ongeautoriseerd of onwettig verwerkt, bekendgemaakt of toegang heeft tot de Persoonsgegevens;
 6. de Accounthouder op de hoogte stellen als de verwerkingsinstructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, volgens PriServices;
 7. alle informatie van de Accounthouder die in het bezit zijn van PriServices BV permanent verwijderen, bij beëindiging van de Overeenkomst, met inachtneming van de vertragingen die zijn gespecificeerd in het gezamenlijke Privacy beleid;

11.4
De Accounthouder erkent en stemt ermee in dat PriServices om de Pri-diensten te leveren, externe dienstverleners (sub-processors) kan gebruiken om Persoonsgegevens te verwerken. PriServices verbindt zich ertoe om alleen sub-processors te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit gebruik wordt vastgelegd door een verwerkersovereenkomst tussen PriServices en de sub-processor. Het Privacy beleid van PriServices biedt up-to-date informatie over het gebruik en de doeleinden van sub-processors die momenteel door PriServices worden gebruikt voor de uitvoering van de Pri-diensten.

11.5
PriServices behoudt zich het recht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

11.6
PriServices handelt in overeenstemming met en voldoet aan de gestelde eisen in de Wwft.

11.7
Met betrekking tot de Pri-dienst van PriPost en PriParcel is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, PriServices geen Verwerker van persoonsgegevens voor de Accounthouder. Bij de verwerking worden post en pakketten verwerkt en niet de persoonsgegevens in de post en/of pakketten.

11.8
Lid 4 is niet van toepassing wanneer de Accounthouder gebruik maakt van de scanservice van PriPost. In dit geval treedt automatisch de Algemene Verwerkersovereenkomst in werking. De Accounthouder gaat hiermee automatisch akkoord wanneer deze de Algemene Voorwaarden van PriPost bij het aangaan van de overeenkomst met PriPost heeft geaccepteerd. In de Algemene Verwerkersovereenkomst wordt aangegeven hoe PriPost de veiligheid van de persoonsgegevens in de post van zijn klanten garandeert. De meest actuele versie hiervan is te vinden op de website van PriPost en PriServices.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1
PriServices behandelt klachten overeenkomstig onze klachtenprocedure.

12.2
Klachten moeten schriftelijk binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PriServices, nadat de Accounthouder de gebreken heeft geconstateerd.

12.3
Bij PriServices ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PriServices binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Accounthouder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4
Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de Accounthouder niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

12.5
Het recht om een procedure tegen PriServices te starten vervalt na een periode van een jaar.

12.6
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.7
Bij klachten dient de Accounthouder zich allereerst te wenden tot de landenmanager van PriServices waaronder de Accounthouder primair resulteert. Van elke klacht brengt de betreffende medewerker PriServices onverwijld op de hoogte. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Accounthouder zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Accounthouder de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel PriServices als de Accounthouder stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Accounthouder betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 – Juridisch

13.1
Op overeenkomsten tussen PriServices en de Accounthouder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2
Indien partijen afzien van het bepaalde in artikel 12.7 verplicht zowel de Accounthouder als PriServices in de eerste aanleg mediation aan te wenden om tot een oplossing te komen.

13.3
Bij een aanhoudend geschil voor zover een rechtszaak of gerechtelijke procedure hierboven is toegestaan, komen beide partijen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Den Haag (Nederland) met het doel over alle geschillen te procederen.

13.4
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13.5
In het geval dat een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een toepassing daarvan in enig opzicht ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, is de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en elke toepassing daarvan op geen enkele manier daardoor aangetast of aangetast. PriServices verbindt zich ertoe om elke ongeldige, illegale of niet-afdwingbare bepaling van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde gevolgen en doelstellingen.

Artikel 14 – Onze gegevens

Bedrijfsnaam
PriServices B.V.

Hoofdkantoor
Keurenplein 41, 1069CD Amsterdam (NL)

Postadres
Postbus 1000 / Box A1, 2260BA Leidschendam (NL)

Administratie
Ambachtsweg 85, 2641KW Pijnacker (NL)

KvK nummer
74869051

BTW nummer
NL860056077B01

Einde algemene voorwaarden (Versie 1.4 -21-04-2020)